Ryusenji Temple (Meguro Fudon) with Sachiko Inomata